ع
Home » Empowerment and Guidance Program »  


Supporting the Social and Economic Life in Beit Skarya Village
  • Location                 Beit Skarya Village– Bethlehem 
  • Budget                    $35,450
  • Funded by              NGO Development Center- NDC
  • Status                     Closed
  • Beneficiaries        25 Beneficiary (males and females)
  • Duration                2013 - 2014
  • Sector                     Capacity building