ع
Home » Food Security Improvement and Environment Preservation Program »  


Olives Plantation 2018
  • Location                         Area C in West Bank 
  • Budget                            € 22,500
  • Funded by                     Association France Palestine Solidarité- AFPS    
  • Status                            Closed
  • Beneficiaries                Farmers, distributing 3,300 Olive Tree
  • Duration                        2018
  • Sector                             Food security