ع
Home » Empowerment and Guidance Program »  


Developing a Food Processing Unit in Beit Skarya
  • Location                            Beit Skarya- Bethlehem 
  • Budget                               €30,060
  • Funded by                        CGT, L’Avenir Social Association
  • Status                                Ongoing
  • Beneficiaries                   Women Beneficiaries in Beit Skarya Cooperative 
  • Publications & Media    Brochure, Video
  • Duration                            2017 - 2018
  • Sector                                 Food security