ع
Home » Food Security Improvement and Environment Preservation Program »  


Wadi Fukin Project
  • Location                 Wadi Fukin- Bethlehem
  • Budget                    $10,843
  • Funded by              Palestine- Amitié
  • Status                     Closed
  • Beneficiaries        Farmer, planting 500 olive tree, fencing 5 Donum 
  • Duration                2016
  • Sector                     Food security