ع
Home » Empowerment and Guidance Program »  


Supporting the Social and Economic life in Beit Sira Village
  • Location                         Beit Sira Village– Ramallah 
  • Budget                            $45,581
  • Funded by                     Montreuil Municipality France
  • In partnership with    Réseau de Coopération Décentralisée pour la Palestine RCDP      
  • Status                             Closed
  • Beneficiaries                Males and females living in the village
  • Duration                        2013 - 2014
  • Sector                             Capacity building and economic empowerment